Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna >

Mesto Martin vydalo na splnenie

Mesto Martin vydalo na splnenie úloh samosprávy obce nasledovné všeobecne záväzné nariadenia: 


Štatút mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 o používaní názvu mesta "Martin"

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15 o odchyte túlavých zvierat a činnosti mestského šarhu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23 o záväzných častiach Územného plánu historického centra - pešej zóny Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o záväzných častiach ÚP zóny IBV Martin-Veľká hora

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 36 o mestskej polícii

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 38 o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 45, o zmene názvov vybraných ulíc na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 51, o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 55 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 59 o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Pred nemocnicou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 61 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 66 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 67/2007 o určení postupu pri poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mestom Martin formou príspevku na dopravu

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 68, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Martin

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 70/08 o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Záturčie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 73 o kronike mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 77 o odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 79 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 83 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85 o miestnom referende

Všeobecne záväzné nariadenie č. 87 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Jahodnícky cintorín v Martine vypracovanom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 89 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko: „ Národný cintorín v Martine, národná kultúrna pamiatka“

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 90 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Kolónia Hviezda

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 91 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Sklabinská ul.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 92 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 93 o elektronickom prieskume verejnej mienky

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 94 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 98 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 102 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Martin počas volebnej kampane 2014 - voľby do Európskeho parlamentu

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN si môžte zakúpiť v informačnej kancelárii MsÚ Martin tel:043/4204 277, 043/4204 287).choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3727 hlasov 39%
» nie «
3282 hlasov 34%
» neviem «
2598 hlasov 27%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom