Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > PREVENCIA - štvorlístok

štvorlístok


Zámer nášho projektu

logoHlavným problémom, na ktorý reaguje predkladaný projekt je najmä alarmujúca skutočnosť vzrastu kriminality a delikvencie mládeže v meste Martin. Identifikovanie problémov a rizikových faktorov sme zistili na základe diagnostikovania štatistických prehľadov miestnej kriminality oficiálnych aj neoficiálnych údajov polície, školstva, zdravotníctva, konzultáciami s občanmi . Prevenčnou činnosťou mestskej polície na pôde základných škôl chceme prispieť k eliminácii sociálno-patologických javov, ktoré sú jedným z nepriaznivých faktorov pri výchove a vzdelávaní školskej mládeže.

spoločné stretnutia žiakov s mestskou políciou ukážky práce mestskej polície
Cieľ

Cieľom projektu je vytvorenie úzkej spolupráce medzi políciou a mládežou postavenej na pevných základoch sebadôvery a to:

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 2.stupňa základných škôl v meste Martin vo veku 12 -15 rokov. Táto skupina parí medzi jednu z rizikových cieľových sociálnych skupín. Do projektu predpokladáme zapojiť približne 270 detí. Hlavným prínosom projektu je eliminovanie kriminality a delikvencie mládeže, rozšírenie svojich poznatkov smerom k vybudovaniu si pevných základov svojej osobnosti, zodpovednosti, suverenity ,úcte a humanizácii človeka . To čo sa snažíme mládeži poskytnúť v začiatkoch ich životnej dráhy sa nám obratom vráti vo forme kvality ,úrovne a rozvoja našej spoločnosti, v ktorej nesmieme dovoliť aby zavládol strach ,bezmocnosť, bezcitnosť a slepota pred negatívnymi patologickými formami správania sa.
Na príprave a realizácií nášho projektu sa budú podieľať príslušníci Mestskej polície Martin v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a školskými psychológmi .

Úlohy projektu

Zabezpečenie aplikácie prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz kladieme na výchovu k právnemu povedomiu, demokracii, mravným hodnotám a sociálnemu cíteniu.
Faktory, ktoré chceme ovplyvniť a predchádzať prostredníctvom prevenčného projektu sú presne vytýčené:

Formy a metódy projektu

Vo vybraných základných školách, ktoré sa písomnou formou prihlásia na adresu Mestskej polície mesta Martin pred začiatkom školského roka, budú realizované besedy tvorené 4 tematickými celkami počas školského roka, pričom prvý polrok bude zastrešený besedami na tému: Polícia nám pomáha a Šikanovanie a násilie nesmieme podceňovať a ani akceptovať a druhý polrok besedami na tému: Drogy a iné závislosti nie sú in a Viem, prvú pomoc poskytnem. Na besedách sa budú zúčastňovať vždy policajti ustrojení v rovnošate, bez výzbroje. Na každú tému budú mať k dispozícii 1 vyučovaciu hodinu. K danej téme sa môžu vrátiť aj pri ďalšom stretnutí v prípade záujmu detí o danú tému.

Polícia nám pomáha

Ústrednou témou besedy je charakteristika polície:

šikana na školách agresivita na školách
Šikanovanie a násilie nesmieme podceňovať a ani akceptovať

Agresivita a násilie predstavuje neovládateľný hnev, negatívne city, nenávisť, odpor, netoleranciu, stratu súcitu.
V úvode vysvetlíme pojmy ktoré úzko súvisia z témou:

drogy lieky na výrobu drog
Drogy a iné závislosti nie sú in

Objasniť a vysvetliť termíny: novodobé nelátkové závislosti, sociálna, primárna, sekundárna prevencia patologických závislostí. Prehlbovať vedomosti a zručnosti mladého človeka v oblasti drogovej scény a to formou názorných ukážok, odborného výkladu k jednotlivým drogám a ich následkom na poškodení zdravia a života človeka .

Viem, prvú pomoc poskytnem

Zdravie je mnohými z nás vnímané ako samozrejmosť. V prípade jeho poškodenia je však treba, aby verejnosť vedela a chcela postihnutému poskytnúť prvú pomoc. Náhle zmeny zdravia môžu nastať kedykoľvek a kdekoľvek a môžu sa prihodiť komukoľvek – aj našim najbližším. Vyvolávajúcich príčin niekedy veľmi závažných porúch zdravia je celý rad: od cudzieho pričinenia, cez vlastnú neopatrnosť až po náhly začiatok ochorenia rôzneho druhu.

 
ukážky prvej pomoci ukážky prvej pomoci


choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3590 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom