Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality > článok

Výpis zo situačnej správy od 07. 03. 2014 do 13. 03. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.03.2014, Martin
Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 07. 03. 2014 o 09:20 zistila hliadka MsP v podchode na Ul. Kohútovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva rozloženým tovarom, ktorého sa dopustila E. T. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 07. 03. 2014 o 10:30 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. G. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 07. 03. 2014 o 11:10 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu HECHT umiestnil J. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 07. 03. 2014 o 11:50 zistila hliadka MsP na Ul. A. Medňanského porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. K. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Narúšanie občianskeho spolunažívania

Dňa 07. 03. 2014 o 17:05 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS KR PZ v Žiline o preverenie podnetu, že v byte P. R. na Ul. Šoltésovej jej druh rozhadzuje po byte uložené šatstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:08, zistila priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil P. H. tým, že robil schválnosti svojej družke P. R. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 08. 03. 2014 o 08:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Medňanského porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. C. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 08. 03. 2014 o 10:55 zistila hliadka MsP na Ul. kozmonautov porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. B. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 08. 03. 2014 o 14:32 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri garážach na Ul. S. Chalupku neznáma osoba spaľuje odpad a zadymuje okolie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:45, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec M. L. tým, že spaľoval káble. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 08. 03. 2014 o 16:15 prijala hliadka MsP podnet, že na Ul. lazík neznáma osoba spaľuje odpad a zadymuje okolie. Hliadka, ktorá sa dostavila na miesto o 16:25, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil P. B. tým, že spaľoval konáre po vypiľovaní štyroch stromov. Na výrub stromov mal povolenie. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 09. 03. 2014 o 12:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od A. V., že v čase okolo 10:30 jej na Ul. Š. Kunu vbehli do dvora rodinného domu dva psy a roztrhali jej štyri sliepky. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:19, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila A. Š. tým, že nezabránila voľnému pohybu svojich psov okrem priestorov na to určených, následkom čoho jej psy vbehli do dvora domu A. V. a roztrhali je štyri sliepky. Majiteľka psov sa s oznamovateľkou dohodla na uhradení škody. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu

Dňa 09. 03. 2014 o 19:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. na kameni neznáma osoba spaľuje odpad a zadymuje okolie. Hladka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:58, našla na mieste opustené ohnisko, kde horelo drevo. Oheň uhasil údržbár ubytovne. Šetrením na mieste sa nepodarilo zistiť kto oheň založil. Kontrolou MKS bolo zistené, že oheň bol založený mimo záber kamery. Hliadka MsP ďalším šetrením zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustil M. M., ktorý spaľoval nábytok. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 10. 03. 2014 o 09:35 zistila hliadka MsP na Ul. priekopskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. N. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 10. 03. 2014 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila M. G. tým, že uložila plastový odpad mimo určeného miesta. Po pohovore s hliadkou odpad z miesta odstránila v súlade s VZN č. 77. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Fajčenie na detskom ihrisku

Dňa 10. 03. 2014 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila bezdomovkyňa V. Š. tým, že fajčila na detskom ihrisku. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Popísanie smerového značenia

Dňa 10. 03. 2014 o 21:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Jilemnického sa pohybuje osoba, ktorá na Ul. M. R. Štefánika popísala fixkou dopravné značenie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:45, zistila, že M. R. popísal bielou fixkou informatívnu smerovú značku Návesť pred križovatkou umiestnenú pri pohostinstve u Sokola na Ul. M. R. Štefánika. O popísanej smerovej značke bol vyrozumený dispečing SSC, závod Turiec. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 13. 03. 2014 o 10:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej prichytili študentov pri fajčení v škole. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:44, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili T. H. a I. R. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 03. 2014 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil V. H. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 13. 03. 2014 o 13:30 zistila hliadka MsP na Ul. čsl. armády znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil L. J. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou

Dňa 13. 03. 2014 o 13:17 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na Ul. zelenej sa na chodníku nachádza neoznačená reklamná tabuľa typu A. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:45, zistila neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú na chodník umiestnila D. H. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na detskom ihrisku

Dňa 13. 03. 2014 o 15:05 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili A. Ž. a H. M. tým, že fajčili na detskom ihrisku. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Drobné ublíženie na zdraví

Dňa 13. 03. 2014 o 16:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivárni NOVANSKÝ na Ul. A. Kmeťa prišla neznáma osoba, ktorá fyzicky napadla zákazníka. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 16:23, zistili, že J. D. udrel rukou do tváre R. I., čím mu spôsobil drobné ublíženie na zdraví. Poškodený uviedol, že nepotrebuje lekárske ošetrenie. Za spáchanie priestupku bola J. D. uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 13. 03. 2014 o 20:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vnútrobloku na Ul. A. Mamateja sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:36, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. Š. tým, že nezabránil voľnému pohybu svojho psa na verejnom priestranstve, okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom