policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
kamarát AX


Maskot projektuV školskom roku 2004/2005 začala Mestská polícia v Martine realizovať projekt s názvom KAMARÁT AX, ktorý je určený pre deti MŠ predškolského veku a žiakov ZŠ 1. stupeň. V tomto školskom roku bolo zapojených do projektu cca 200 detí zo 4 MŠ : Jesenského, Šoltésova, J. Lettricha a A. Stodolu – 8 tried predškolákov. 

V školskom roku 2005/2006 sa prihlásilo 5 MŠ: Jesenského, Hviezdoslava, J. Lettrricha, A. Stodolu – 10 tried predškolákov; 3 ZŠ: Gorkého, Mudroá a Evanjelická škola a 1 Špeciálna škola. Spolu je do projektu KAMARÁT AX zapojených cca 800 detí.

KAMARÁT AX je čiastkový projekt prevenčno-výchovného segmentu projektu „BEZPEČNÉ MESTO MARTIN“ pripravovaného v rámci vízie a komunálnej politiky mesta Martin, ako mesta kultúry a kvality života pre všetkých.
Projekt KAMARÁT „AX“ (ďalej len „projekt“) je preventívno-vzdelávacia činnosť pre deti predškolského veku v materských školách a deti 1. stupňa základných škôl. 
Vznikol ako nutná odozva na narastajúce sociálno-patologické javy a na základe zvyšujúceho sa počtu dopravných nehôd, kde sú účastníkmi samotné deti.
 

Cieľom projektu

je nielen informovať a vzdelávať deti, aby sa znížilo riziko stať sa obeťou trestného činu, ale aj vybudovať priateľský vzťah medzi deťmi a políciou. Pripraviť deti na väčšiu samostatnosť a bezpečnosť na ceste do a zo školy a pokúsiť sa vybudovať u detí niektoré spôsoby bezpečného trávenia voľného času pri hrách a športových aktivitách. Šíriť myšlienky zdravého životného štýlu, aktívneho a zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu. Projektom chceme osloviť deti predškolského veku a žiakov 1. stupňa základných škôl. Deti predškolského veku dostanú pri prvom stretnutí plyšového psíka (jedného do triedy), ktorý sa volá „AX“ a bude ich novým kamarátom.

Na projekt sú vyčlenené 3 policajtky. Besedy sa budú konať 1-krát za 2 mesiace v trvaní 1 vyučovacej hodiny. Ku každej téme majú deti pripravené obrázky, ktoré si môžu vymaľovať.
Policajti vo vybraných školách a škôlkach, ktoré sa prihlásia pred začiatkom školského roka, budú pripravovať a realizovať besedy na 4 témy počas celého školského roka. V materských školách a základných školách budú 4. stretnutia. 1. stretnutie bude venované Polícii a Čo robiť, keď sa stratím; 2. stretnutie bude venované bezpečnému hraniu sa doma a na ulici; 3. stretnutie sa bude venovať zvieratám – Aj zvieratá môžu ublížiť a 4. stretnutie sa bude venovať dopravnej výchove. Na besedách sa budú zúčastňovať vždy policajti ustrojení v rovnošate. Na každú tému budú mať k dispozícii 1 vyučovaciu hodinu. K danej téme sa môžu vrátiť aj pri ďalšom stretnutí v prípade záujmu detí o danú tému.

 

Dopravné ihrisko na Severe  Otvorenie dopravného ihriska

Téma Chcem byť tvoj kamarát sa bude venovať rozdeleniu a charakteristike jednotlivých polícií. Budeme sa snažiť odstrániť mylné fámy a predsudky v postoji „občan – príslušník polície“. Prostredníctvom tejto témy sa deti a žiaci oboznámia s dôležitosťou práce polície a spolupráce s ňou. V tejto téme sa budeme snažiť žiakom vysvetliť aj dôležitosť správneho telefonovania na políciu. V nižších ročníkoch si to aj prakticky nacvičia. Okrem tohto sa budeme snažiť naučiť deti a žiakov ako sa majú správať, ak sa stratia v meste alebo obchode. Po absolvovaní uvedenej témy deti a žiaci navštívia útvar Mestskej polície.

V téme Vieš sa správať na ulici, v MHD, sám doma? sa budeme snažiť vysvetliť deťom a žiakom dôležitosť slušného správania, tolerancie a dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Budeme učiť žiakov chrániť svoj dom najmä vo chvíľach, keď ostávajú doma sami. Ako sa zachovať, keď niekto neznámy telefonuje, klope na dvere, s čím nemôžu doma manipulovať a prečo.

Aj zvieratá môžu ublížiť – je to téma, v ktorej budeme poskytovať informácie, ako sa zachovať, ak niekomu nejaké zviera ublíži, alebo ak niekoho zviera ublíži niekomu druhému. Upozorníme na nebezpečenstvo, ktoré číha v spojitosti s túlavými zvieratami. Táto téma sa bude venovať aj informáciám, ako nám zvieratá môžu pomáhať a čo by sme mali vedieť predtým, kým si nejaké zviera domov zadovážime.

Téma Bezpečné bicyklovanie je určená na jarné obdobie. Hovorí o tom, čo každý cyklista musí, čo je povinný, ale aj čo nesmie. Dôležité sú aj informácie o tom, ako musí byť vybavený bicykel a ako si ho majú chrániť. Druhá časť tejto témy je praktická. Deti a žiaci si na dopravnom ihrisku vyskúšajú to, čo sa v teoretickej časti naučili.

Pri každej téme je dôležité nechať priestor na otázky a odpovede. Je potrebné, aby sa deti a žiaci čo najviac zapájali a rozprávali aj o svojich skúsenostiach.

Exkurzia a ukážky:

Po absolvovaní témy Chcem byť tvoj kamarát navštívia deti základných ale aj materských škôl útvar Mestskej polície, aby si lepšie vedeli predstaviť prácu policajtov. 
Po absolvovaní témy Bezpečné bicyklovanie a dopravná výchova navštívia deti a žiaci dopravné ihrisko, kde si môžu prakticky overiť nadobudnuté teoretické znalosti.
Pri téme - Aj zvieratá môžu ublížiť v spolupráci s Policajným zborom SR budú zabezpečené ukážky z činnosti psovodov.

Vedomostná súťaž:

Na konci školského roku v rámci týždňa polície na dopravnom ihrisku budú 5 členné družstvá súťažiť za svoju triedu. Zúčastnia sa všetky triedy zapojené do projektu Kamarát „AX“. 
Súťaž bude pozostávať z dvoch častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti si v dopravnom teste deti overia svoje získané vedomosti a v praktickej časti si vyskúšajú jazdu zručnosti a základy prvej pomoci.
 

  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo