policia.martin.sk
8. marec 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Mesto Martin vydalo na splnenie

Mesto Martin vydalo na splnenie úloh samosprávy obce nasledovné všeobecne záväzné nariadenia: 


Štatút mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 o používaní názvu mesta "Martin"

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15 o odchyte túlavých zvierat a činnosti mestského šarhu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23 o záväzných častiach Územného plánu historického centra - pešej zóny Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o záväzných častiach ÚP zóny IBV Martin-Veľká hora

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 36 o mestskej polícii
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkom č. 1 (pdf - 74kB)
 • dodatok č. 2 (pdf - 137kB) (účinnosť od 16.12.2011)
 • dodatok č. 3 (pdf - 355kB) (účinnosť od 14.06.2012)
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 3) (pdf - 344kB)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 38 o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 45, o zmene názvov vybraných ulíc na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 51, o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 55 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin 
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 3) (pdf, 114kB)
 • dodatok č. 4 (.pdf, 137kB) (účinné od 11.11.2011)
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 4) (pdf, 230kB)
 • dodatok č. 5 (.pdf, 275kB) (účinné od 6.11.2012)
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 až 5) (pdf - 235kB)
 • dodatok č. 6 (.pdf, 315kB) (účinné od 15.6.2013)
 • dodatok č. 7 (.pdf, 296kB) (účinné od 9.10.2013)
 • dodatok č. 8 (.pdf, 210kB) (účinné od 13.3.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 59 o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Pred nemocnicou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 61 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 66 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 67/2007 o určení postupu pri poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa mestom Martin formou príspevku na dopravu

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 68, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Martin

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 70/08 o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Záturčie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf - 87kB)
 • dodatok č. 1 (.pdf - 71kB) nadobúda účinnosť 9.10.2009
 • dodatok č. 2 (.pdf - 126kB) nadobúda účinnosť 16.11.2011
 • úplné znenie (so zapracovanými dodatkami č. 1 a 2) (pdf, 204kB)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 73 o kronike mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 77 o odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 78 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 79 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 83 o verejnom poriadku
 • úplné znenie ( .pdf - 149kB) (účinné od 15.12.2009)
 • dodatok č. 1 (.pdf 516kB) (účinný od 13.6.2012)
 • dodatok č. 2 (.pdf 171kB) (účinný od 16.4.2013)
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkami č. 1 a 2 (.pdf - 251 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85 o miestnom referende

Všeobecne záväzné nariadenie č. 87 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Jahodnícky cintorín v Martine vypracovanom v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  
 • úplné znenie (PDF 1MB) (účinné od 1.1.2011)
 • dodatok č. 1 (.pdf 210kB) (účinný od 25.3.2011)
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkom č. 1 (.pdf 5,8MB)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 89 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko: „ Národný cintorín v Martine, národná kultúrna pamiatka“

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 90 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Kolónia Hviezda

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 91 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Martine, Sklabinská ul.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 92 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf, 166kB) (účinné od 26.6.2011)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 93 o elektronickom prieskume verejnej mienky

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 94 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 • úplné znenie (.pdf, 585 kB) (účinné od 1.1.2012)
 • dodatok č. 1 (PDF 390kB) (účinný od 1.3.2013)
 • úplné znenie so zapracovaným dodatkom č. 1 (PDF 263kB)
 • dodatok č. 2 (PDF 286kB) (účinný od 1.11.2013)
 • dodatok č. 3 (PDF 241kB) (účinný od 1.1.2014)
 • dodatok č. 4 (PDF 166kB) (účinný od 1.4.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 98 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf, 798 kB) (účinné od 6.11.2012)
 • dodatok č. 1 (PDF 295kB) (účinný od 11.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
 • úplné znenie (.pdf, 250 kB) (účinné od 1.1.2013)
 • dodatok č. 1 (PDF 256kB) (účinný od 1.1.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 102 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Martin počas volebnej kampane 2014 - voľby do Európskeho parlamentu

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN si môžte zakúpiť v informačnej kancelárii MsÚ Martin tel:043/4204 277, 043/4204 287).

  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3977 hlasov 38%
» nie «
3526 hlasov 34%
» neviem «
2854 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo