policia.martin.sk
29. február 2024- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
štvorlístok


Zámer nášho projektu

logoHlavným problémom, na ktorý reaguje predkladaný projekt je najmä alarmujúca skutočnosť vzrastu kriminality a delikvencie mládeže v meste Martin. Identifikovanie problémov a rizikových faktorov sme zistili na základe diagnostikovania štatistických prehľadov miestnej kriminality oficiálnych aj neoficiálnych údajov polície, školstva, zdravotníctva, konzultáciami s občanmi . Prevenčnou činnosťou mestskej polície na pôde základných škôl chceme prispieť k eliminácii sociálno-patologických javov, ktoré sú jedným z nepriaznivých faktorov pri výchove a vzdelávaní školskej mládeže.

spoločné stretnutia žiakov s mestskou políciou ukážky práce mestskej polície
Cieľ

Cieľom projektu je vytvorenie úzkej spolupráce medzi políciou a mládežou postavenej na pevných základoch sebadôvery a to:

 • Poukázať na pravé hodnoty života ako princípov demokracie, ktoré pomáhajú rozvíjať medziľudské vzťahy a úctu človeka k druhému človeku.
 • Stať sa zodpovedným za svoje konanie a v prípadoch ohrozenia života, zdravia, a majetku vedieť správne reagovať a poskytnúť pomoc.
 • Sociálna primárna a sociálna sekundárna prevencia vzniku drogových a iných závislostí.
 • Ovplyvniť prípadne zamedziť nevhodnému správaniu, ktoré často vedie k rozporu so zákonom a vytvára podmienky na páchanie majetkovej, násilnej, ekonomickej a najmä drogovej trestnej činnosti.
 • Zvyšovanie právneho vedomia vo všetkých oblastiach kriminality, majetkovej a drogovej trestnej činnosti.
 • Tvorivosť mladého človeka – vedieť tvorivo a zmysluplne využiť svoj voľný čas záujmovými činnosťami: športové aktivity, kultúrne spoločenské vyžitie a pod.
Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 2.stupňa základných škôl v meste Martin vo veku 12 -15 rokov. Táto skupina parí medzi jednu z rizikových cieľových sociálnych skupín. Do projektu predpokladáme zapojiť približne 270 detí. Hlavným prínosom projektu je eliminovanie kriminality a delikvencie mládeže, rozšírenie svojich poznatkov smerom k vybudovaniu si pevných základov svojej osobnosti, zodpovednosti, suverenity ,úcte a humanizácii človeka . To čo sa snažíme mládeži poskytnúť v začiatkoch ich životnej dráhy sa nám obratom vráti vo forme kvality ,úrovne a rozvoja našej spoločnosti, v ktorej nesmieme dovoliť aby zavládol strach ,bezmocnosť, bezcitnosť a slepota pred negatívnymi patologickými formami správania sa.
Na príprave a realizácií nášho projektu sa budú podieľať príslušníci Mestskej polície Martin v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a školskými psychológmi .

Úlohy projektu

Zabezpečenie aplikácie prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz kladieme na výchovu k právnemu povedomiu, demokracii, mravným hodnotám a sociálnemu cíteniu.
Faktory, ktoré chceme ovplyvniť a predchádzať prostredníctvom prevenčného projektu sú presne vytýčené:

 • zabrániť protispoločenskej činnosti,
 • krádežiam,
 • výtržníctvu,
 • záškoláctvu,
 • šikanovaniu.
Formy a metódy projektu

Vo vybraných základných školách, ktoré sa písomnou formou prihlásia na adresu Mestskej polície mesta Martin pred začiatkom školského roka, budú realizované besedy tvorené 4 tematickými celkami počas školského roka, pričom prvý polrok bude zastrešený besedami na tému: Polícia nám pomáha a Šikanovanie a násilie nesmieme podceňovať a ani akceptovať a druhý polrok besedami na tému: Drogy a iné závislosti nie sú in a Viem, prvú pomoc poskytnem. Na besedách sa budú zúčastňovať vždy policajti ustrojení v rovnošate, bez výzbroje. Na každú tému budú mať k dispozícii 1 vyučovaciu hodinu. K danej téme sa môžu vrátiť aj pri ďalšom stretnutí v prípade záujmu detí o danú tému.

 • Besedy
 • Dotazníky
 • Rozhovory
 • Testy
Polícia nám pomáha

Ústrednou témou besedy je charakteristika polície:

 • Základné úlohy
 • Druhy polície
 • Vysvetlenie pojmov prevencia a represia
 • Vysvetlenie pojmov podľa trestného zákona:
  1. priestupok
  2. trestný čin
  3. zločin
  4. prečin
  5. kriminalita
  6. delikvencia
  7. druhy sankcií
šikana na školách agresivita na školách
Šikanovanie a násilie nesmieme podceňovať a ani akceptovať

Agresivita a násilie predstavuje neovládateľný hnev, negatívne city, nenávisť, odpor, netoleranciu, stratu súcitu.
V úvode vysvetlíme pojmy ktoré úzko súvisia z témou:

 • šikan
 • agresor
 • obeť
 • agresivita
drogy lieky na výrobu drog
Drogy a iné závislosti nie sú in

Objasniť a vysvetliť termíny: novodobé nelátkové závislosti, sociálna, primárna, sekundárna prevencia patologických závislostí. Prehlbovať vedomosti a zručnosti mladého človeka v oblasti drogovej scény a to formou názorných ukážok, odborného výkladu k jednotlivým drogám a ich následkom na poškodení zdravia a života človeka .

Viem, prvú pomoc poskytnem

Zdravie je mnohými z nás vnímané ako samozrejmosť. V prípade jeho poškodenia je však treba, aby verejnosť vedela a chcela postihnutému poskytnúť prvú pomoc. Náhle zmeny zdravia môžu nastať kedykoľvek a kdekoľvek a môžu sa prihodiť komukoľvek – aj našim najbližším. Vyvolávajúcich príčin niekedy veľmi závažných porúch zdravia je celý rad: od cudzieho pričinenia, cez vlastnú neopatrnosť až po náhly začiatok ochorenia rôzneho druhu.

 
ukážky prvej pomoci ukážky prvej pomoci
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4862 hlasov 38%
» nie «
4290 hlasov 33%
» neviem «
3694 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo