policia.martin.sk
29. február 2024- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
o mestskej polícii

Spôsob zriadenia Mestskej polície mesta Martin (MsP).

Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Martin je zriadený v zmysle § 19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a to všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 13 o mestskej polícii zo dňa 6. marca 1991.

Úlohy, organizácia, povinnosti a oprávnenia Mestskej polície mesta Martin (pozri zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z.z. a zákona č. 319/1999 Z.z.; ďalej pozri VZN č. 36 o mestskej polícii a Organizačný poriadok mestskej polície - poriadkového útvaru mesta Martin):

Pôsobnosť poriadkového útvaru

Mestskej polície mesta Martin: (podľa § 2 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii)

 • úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia;
 • mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta;
 • mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením;
 • náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Základné úlohy Mestskej polície

(podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii):

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolubôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím, i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany);
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Martin patrí do úseku primátora.


kontakt:  Mesto Martin - Mestská polícia logo Mestskej polície Kamarát AX
  ul. J. Lettricha 5
  036 49 Martin
  tel.: 043/ 4111159 nepretržite
  fax: 043/ 423 08 85  nepretržite
  linka tiesňového volania: 159, 112  nepretržite
  e-mail: msp@martin.sk
   
   
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4863 hlasov 38%
» nie «
4290 hlasov 33%
» neviem «
3695 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo