policia.martin.sk
8. marec 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
slobodný prístup k informáciám

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)


Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto Martin k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Povinná osoba:

Mesto Martin je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.


Žiadosť o sprístupnenie informácií:

Zo žiadosti musí byť zrejmé:
 • ktorej povinnej osobe je určená (mesto Martin),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.


Žiadosť možno podať:
 • písomne:
  1. ako poštovú zásielku na adresu Mestský úrad Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  2. osobným doručením do podateľne ( 1. poschodie č.d. 127, alebo v informačnej kancelárii)

 • ústne: v pracovných dňoch počas pracovnej doby na č.d. 317 alebo u ktoréhokoľvek zamestnanca mesta
 • faxom na č. 043/413 24 83
 • elektronickou poštou na adresu info@martin.sk alebo mesto@martin.sk
 • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Lehota vybavenia:

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.


Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.


Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.


Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.


Z odvolania musí byť zrejmé:
 • kto ho podáva
 • akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
 • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť
Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva.


Na stiahnutie:
Dôležité odkazy:

Povinne zverejňované zmluvy, údaje o objednávkach a faktúrach nájdete na http://egov.martin.sk
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na www.zbierka.sk alebo na www.justice.gov.sk.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3978 hlasov 38%
» nie «
3527 hlasov 34%
» neviem «
2855 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo