policia.martin.sk
6. december 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 07. 02. 2014 do 13. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.02.2014, Martin
Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 02. 2014 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. uzlovskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. K. a P. U. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 02. 2014 o 13:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri garážach na Ul. Hurbanovej skupina osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:45, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. P., S. H. a Ľ. O. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 02. 2014 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili L. Č. a M. H. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 02. 2014 o 20:50 bolo prostredníctvom MKS zistené na detskom ihrisku na Ul. Jilemnického požívanie alkoholických nápojov, ktorého sa dopúšťali dve neznáme osoby. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:55, zistila, že porušenia VZN mesta Martin š. 83 sa dopustili J. L. a P. K. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 08. 02. 2014 o 21:30 bolo prostredníctvom MKS zistené v parku na Námestí Francúzskych partizánov znečistenie verejného priestranstva odhodením ohorku cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:35, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil M. D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadom

Dňa 08. 02. 2014 o 22:37 zistila hliadka MsP v blízkosti hlavného vchodu do Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch znečistenie verejného priestranstva komunálnym odpadom, ktorého sa dopustili bezdomovci M. F. a J. K. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím, pričom verejné priestranstvo vyčistili.

Krádež tovaru v HM TESCO

Dňa 09. 02. 2014 o 01:14 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS KR PZ v Žiline o preverenie podnetu, že v HM TESCO na Ul. OC Turiec došlo ku krádeži tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:20, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 25,99 € sa dopustil M. P. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 09. 02. 2014 o 09:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili bezdomovci D. L. a Š. L. tým, že vyberali komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety a obalom z cigariet

Dňa 09. 02. 2014 o 19:00 zistila hliadka MsP na Ul. priekopskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. R. tým, že odhodil ohorok cigarety a prázdny obal z cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 10. 02. 2014 o 08:40 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. V. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 10. 02. 2014 o 09:25 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil F. V. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 10. 02. 2014 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil V. F. tým, že spaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 10. 02. 2014 o 14:45 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil D. T. tým, že spaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 10. 02. 2014 o 21:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. na kameni niekto spaľuje odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:07, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila J. B. tým, že spaľovala odpad (nábytok). Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 11. 02. 2014 o 11:10 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili R. L. a M. K. tým, že fajčili na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 11. 02. 2014 o 13:00 zistila hliadka MsP na Ul. Kollárovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil A. Š. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 11. 02. 2014 o 13:15 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustili J. B. a R. C. tým, že u nimi vedených psov nepreukázali ich totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaní nemajú psov prihlásených do evidencie obce, kde sa psy prevažne nachádzajú. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím. Psy odovzdali do mestského útulku pre zvieratá.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 11. 02. 2014 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil R. F. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 18. 02. 2014.

Fajčenie pri vchode do ZŠ

Dňa 11. 02. 2014 o 18:11 bolo prostredníctvom MKS zistené fajčenie pod prístreškom pri vchode do ZŠ na Ul. J. V. Dolinského. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:25, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. M. tým, že fajčil pri vchode do uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 11. 02. 2014 o 18:13 bolo prostredníctvom MKS zistené v parku pri ZŠ na Ul. J. V. Dolinského znečistenie verejného priestranstva odhodením ohorku cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:25, zistila, že znečistenia verejného priestranstva odhodením ohorku na zem sa dopustil T. P. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 12. 02. 2014 o 09:10 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili Z. G. a K. M. tým, že fajčili na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 13. 02. 2014 o 09:25 zistila hliadka MsP na Ul. Ľ. Ondrejova porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil A. P. tým, že bezprostredne neodstránil výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 02. 2014 o 10:44 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. D. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Menovaný dodatočne preukázal totožnosť psa evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 13. 02. 2014 o 23:22 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z CVČ Kamarát na Ul. A. Kmeťa rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:27, zistila, že v CVČ Kamarát sa konal ples. Za rušenie nočného kľudu bola zodpovedná J. Š., ktorá bola za spáchanie priestupku riešená napomenutím.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4794 hlasov 38%
» nie «
4229 hlasov 33%
» neviem «
3635 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo