policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 26. 04. 2013 do 02. 05. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.05.2013, Martin

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 26. 04. 2013 o 06:45 zistila hliadka MsP na Ul. Sucháčkovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. V. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 26. 04. 2013 o 10:30 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci Ľ. Š. a F. M. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva stavebným odpadom

Dňa 26. 04. 2013 o 11:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z budovy na Ul. stavbárskej vyhadzuje na zem neznáma osoba drobný stavebný odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:07, zistila, že na verejnom priestranstve sa nachádzali drobné papierové útržky z rekonštrukcie budovy. Majiteľ budovy F. M. po pohovore s hliadkou MsP bezodkladne zariadil vyčistenie verejného priestranstva. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 26. 04. 2013 o 13:10 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec R. A. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli MŠ

Dňa 26. 04. 2013 o 19:30 zistila hliadka MsP v areáli MŠ na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili J. H. a M. L. tým, že fajčili v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 26. 04. 2013 o 20:00 zistila hliadka MsP na Ul. severnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. S. a M. V. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli MŠ

Dňa 26. 04. 2013 o 20:30 zistila hliadka MsP v areáli MŠ na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil P. H. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 26. 04. 2013 o 20:25 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. D., J. R. a D. T. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 26. 04. 2013 o 22:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred bytovým domom na Ul. E. B. Lukáča neznáme osoby požívajú alkoholické nápoje a rušia nočný kľud krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:18, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili T. G. a M. H. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 26. 04. 2013 o 22:25 zistila hliadka MsP na Ul. N. Hejnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Š. Ú. tým, že vyhodil pneumatiku na verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 04. 2013 o 09:55 zistila hliadka MsP na Ul. Thurzovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili V. Š. a J. P. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Znečistenie stĺpu verejného osvetlenia plagátovou výzdobou

Dňa 27. 04. 2013 o 12:40 zistila hliadka MsP na Ul. záturčianskej znečistenie verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ktorého sa dopustil P. M. tým, že vylepil plagáty na stĺpy verejného osvetlenia. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 04. 2013 o 20:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil L. O. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Predaj alkoholu mladistvej osobe

Dňa 27. 04. 2013 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustila J. P. tým, že predala alkoholický nápoj mladistvým R. L., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,25 mg/l alkoholu v dychu a O. V., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,26 mg/l alkoholu v dychu. Mladistvé osoby boli odovzdaní ich zákonným zástupcom. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 27. 04. 2013 o 22:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Timravy rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:25, zistila, že nočný kľud hlasnou hudbou rušil E. M. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 28. 04. 2013 o 14:25 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. C. a J. Š. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli riešený napomenutím.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 28. 04. 2013 o 19:45 zistila hliadka MsP na parkovisku pri SM LIDL na Ul. priekopskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil J. D. tým, že podal cigarety mladistvým M. N. a N. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 29. 04. 2013 o 07:00 zistila hliadka MsP na Ul. červenej armády znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili L. CH., M. Š. a P. D. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 29. 04. 2013 o 09:00 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil I. G. tým, že spaľoval odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 29. 04. 2013 o 20:20 zistila hliadka MsP na Ul. severnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. P., M. L. a T. S. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 30. 04. 2013 o 09:00 zistila hliadka MsP na Štúrovom námestí porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. J. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve (telefonický podnet) – VZN č. 83

Dňa 30. 04. 2013 o 12:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. J. Mazúra skupina osôb požíva alkoholické nápoje a fajčí. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:00, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili mladiství M. F. a M. P. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Po vykonaní potrebných úkonov si menovaných prevzali ich zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú menovaný trvalý pobyt.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 30. 04. 2013 o 13:00 zistila hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto podnetu na Ul. J. Mazúra porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil M. P. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvému M. F. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 05. 2013 o 01:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky LOUNGE na Ul. M. R. Štefánika rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 01:45, zistili, že za rušenie nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou bol zodpovedný majiteľ P. Ž. Z dôvodu opakovaného rušenia nočného kľudu podnet objasňuje Priestupkový referát MsP ako správny delikt.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 02. 05. 2013 o 07:08 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pasáži Falcon na Ul. N. Hejnej bezdomovci požívajú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:11, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili bezdomovci Ľ. L., F. H. a I. L. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 02. 05. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila R. K. tým, že fajčila na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 02. 05. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. J. W. tým, že na zemi mal bez povolenia rozloženú hudobnú aparatúru a hral na gitare. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Zákaz vjazdu bicyklov do pešej zóny

Dňa 02. 05. 2013 o 15:08 bolo prostredníctvom MKS zistené, že po Ul. 29. augusta sa pohybuje cyklista. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:10, zistila, že zákaz vjazdu bicyklov porušil T. D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 05. 02. 2013 o 16:10 bolo prostredníctvom MKS zistené, že pred budovou VÚB na Ul. M. R. Štefánika je osoba, ktorá má na zemi rozloženú hudobnú aparatúru a hrá na gitare. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:12, zistila, že M. J. W. neoprávnene zaberal verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 02. 05. 2013 o 17:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od, že pri Domove dôchodcov na Ul. J. Mazúra bezdomovci požívajú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:30, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili bezdomovci P. K., P. B. a L. T. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo